Stichting

Doelstelling stichting Jacoba van Tongeren
Op 13 september 2019 is de stichting Jacoba van Tongeren opgericht.

De doelstellingen zijn :
– bekendheid geven aan leven, werk en gedachtegoed van Jacoba van Tongeren;
– bekendheid geven aan Groep 2000;
– bekendheid geven aan de rol van de vrouw in het verzet;
– bijdrage te leveren aan de bestrijding van discriminatie en racisme.

Bestuur van de stichting
Het bestuur bestaat uit :
– de heer P. van Tongeren, voorzitter/penningmeester
– mevrouw Y. Boezeman- Hoyng, secretaris
– mevrouw M. Lange, lid.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Beleidsplan stichting Jacoba van Tongeren oktober 2019

Hoofdstuk 1  Lengte en geldigheidsduur
Dit beleidsplan geldt voor de komende drie jaar.

Hoofdstuk 2  Visie en missie

Visie
De Stichting heeft ten doel het toegankelijk maken van documenten over bezetting en verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en ten aanzien van de Verzetsgroep 2000 in het bijzonder. Tevens wil de Stichting een bijdrage leveren aan de bestrijding van discriminatie en racisme.

Missie
Bekendheid geven aan het leven, werk en gedachtegoed van Jacoba van Tongeren.
Bekendheid geven aan de Verzetsgroep Groep 2000 en haar leden en hun rol in het verzet in de Tweede Wereldoorlog.
Bekendheid geven aan de rol van de vrouw in het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hoofdstuk 3  Ambities

Beeld
Het laten maken en plaatsen van een standbeeld van Jacoba van Tongeren in Amsterdam.

Educatie en vorming
Het organiseren van optredens van Karel Baracs en Paul van Tongeren met De Bonnenkoningin in aantal scholen en instellingen. Contacten leggen en onderhouden met scholen en musea om zo de aandacht voor Jacoba van Tongeren en de Groep 2000 te bevorderen.

Film/documentaire
Doel : het laten maken van een documentaire en/of speelfilm over Jacoba van Tongeren.

Hoofdstuk 4  Sterkten en zwakten

Sterkte
De werkgroep Jacoba van Tongeren, waaruit de Stichting voortkomt, is al jaren actief. De voorzitter, de heer P. van Tongeren, is de deskundige op het gebied van Jacoba van Tongeren en de Verzetsgroep 2000.
De heer van Tongeren en de werkgroep leden hebben veel nuttige contacten.
In het bestuur en de werkgroep zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd.

Zwakte
Voor het realiseren van de doelstellingen is geld nodig. De Stichting zal actief op zoek gaan naar geldmiddelen.
De functies van Voorzitter en Penningmeester zijn nu in 1 persoon verenigd.
De Stichting gaat op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Hoofdstuk 5  De Strategische doelstelling of stappenplan
Het instellen van de werkgroep Jacoba van Tongeren waarin bestuursleden  en Els van Tongeren, Karel Baracs en Eveline van Dijk zitting hebben.

Standbeeld
Overleg met beeldhouwer over het beeld.
Oprichting van – en overleg met een Comité van Aanbeveling voor het beeld.

Crowdfunding voor het beeld.
Overleg met de gemeente Amsterdam over locatie voor het beeld.

Educatie en vorming
Contacten met Stichting 40/45, musea, instellingen en scholen om zo meer aandacht  voor Jacoba van Tongeren en de verzetsgroep 2000 te genereren.

Film/documentaire
Contacten leggen met regisseurs en scenario- schrijvers.

Kleio artikel over Jacoba van Tongeren in het Engels laten vertalen.
Nadenken over – en op zoek gaan naar fondsen.

Hoofdstuk 6  Bezoldiging en samenstelling bestuur
Bestuur werkt onbezoldigd.
Bestuursleden en werkgroep leden ontvangen een reiskosten vergoeding.
Het bestuur heeft drie leden, te weten : voorzitter de heer P. van Tongeren, tevens penningmeester; secretaris mevrouw Y. Boezeman- Hoyng en lid mevrouw M. Lange-Schoemaker.

Hoofdstuk 7. AVG
Op korte termijn wordt een privacy protocol ontwikkeld, zoals gewenst door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

RSIN nummer
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie (RSIN) nummer is 860409466.