Beleidsplan, activiteiten- en jaarverslag 2021 stichting Jacoba van Tongeren

  • Hoofdstuk 1 – Lengte en geldigheidsduur

Dit beleidsplan geldt voor de komende drie jaar.

  • Hoofdstuk 2 – Visie en missie

Visie
De Stichting heeft ten doel het toegankelijk maken van documenten over bezetting en verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en ten aanzien van de Verzetsgroep 2000 in het bijzonder. Tevens wil de Stichting een bijdrage leveren aan de bestrijding van discriminatie en racisme.

Missie
Bekendheid geven aan het leven, werk en gedachtegoed van Jacoba van Tongeren.
Bekendheid geven aan de Verzetsgroep Groep 2000 en haar leden en hun rol in het verzet in de Tweede Wereldoorlog.
Bekendheid geven aan de rol van de vrouw in het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  • Hoofdstuk 3 – Ambities

Beeld
Het laten maken en plaatsen van een standbeeld van Jacoba van Tongeren in Amsterdam.

Educatie en vorming
Het organiseren van optredens van Karel Baracs, verhalenverteller, met ‘De Bonnenkoningin’ en ‘Waarom Lijn 8 niet meer rijdt’ in een aantal scholen en instellingen. Contacten leggen en onderhouden met scholen en musea om zo de aandacht voor Jacoba van Tongeren en de Groep 2000 te bevorderen. Wij zullen Lerarenopleidingen Basis onderwijs benaderen om voorstellingen op te voeren voor toekomstige leerkrachten.

Bijeenkomsten bij het Beeld
Er is een beeld van Jacoba van Tongeren geplaatst op het Antillenplein in de Baarsjes. Wij zullen samen met het 4 mei comité van de Baarsjes en met de Corantijnschool op de middag van Internationale Vrouwendag (8 maart) een jaarlijks terugkerend evenement bij het beeld organiseren. Tevens zullen we op dezelfde dag met het 4 mei Comité van de Baarsjes een avondprogramma op te zetten waar bekende vrouwen hun levensverhaal vertellen en door hun vertelling een rolmodel kunnen zijn voor aanwezigen.

Op of rondom 4 mei Dodenherdenking zullen we samen met het 4 mei comité van de Baarsjes en met de Corantijnschool een jaarlijks terugkerende kleine bijeenkomst bij het Beeld in de Baarsjes vormgeven.

Tweejaarlijkse lezing in de Keizersgrachtkerk
De volgende lezing zal in 2023 worden gehouden. Organisatie: Protestantse Kerk Amsterdam in de Keizersgrachtkerk 566, 1017 EM Amsterdam.

Film/serie
Doel: het laten maken van een speelfilm of een serie over Jacoba van Tongeren.

Kinderboek
Mogelijkheden onderzoeken voor het laten schrijven van een kinderboek

Biografieën
Het schrijven van korte biografieën van de Groepsleden van Groep 2000 en het opsporen van zoveel mogelijk nazaten

Synopsis boek
Een beknopte uitgave over ‘Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 2000

Uitbreiding boek Jacoba van Tongeren en de onbekende Verzetshelden van Groep 2000
Voor de 7de druk wordt het boek uitgebreid met een hoofdstuk over de wonderbaarlijke zoektocht van Paul van Tongeren naar zijn tante Jacoba van Tongeren

Website/Nieuwsbrief
Het in stand houden van een website om bekendheid te geven aan de missie van de stichting. Er wordt gestreefd naar meer informatie in de Engelse taal

Toneel
Doel: mogelijkheden onderzoeken voor een toneelstuk voor volwassenen over Jacoba van Tongeren

  • Hoofdstuk 4 – Sterkten en zwakten

Sterkte
De voorzitter, de heer P. van Tongeren, is de deskundige op het gebied van Jacoba van Tongeren en Groep 2000. De heer van Tongeren en de andere leden van het bestuur hebben veel nuttige contacten.
In het bestuur zijn verschillende relevante disciplines vertegenwoordigd.

Zwakte
Voor het realiseren van de doelstellingen is geld nodig. De Stichting werft nu geld via crowdfunding. De Stichting wil proberen geld bij gemeentelijke- en landelijke fondsen te werven.
De functies van Secretaris en Penningmeester zijn nu in 1 persoon verenigd.
De Stichting gaat op zoek naar een nieuwe secretaris. Bij voorkeur een persoon die veel weet van en handig is met sociale media.

  • Hoofdstuk 5 – De Strategische doelstelling of stappenplan

Bijeenkomsten bij het Standbeeld
Overleg in Amsterdam met het 4 mei Comité van de Baarsjes, vertegenwoordigers van Stadsdeel West en de Corantijnschool.

Financiën
Contact met de gemeente Amsterdam en met landelijke organisaties om mogelijkheden voor financiering te onderzoeken.

Educatie en vorming
Contacten met scholen, musea en instellingen om zo meer aandacht voor Jacoba van Tongeren en de verzetsgroep 2000 te genereren. Wij richten ons in het bijzonder op de scholen die in de buurt staan van het Standbeeld, van de Jacoba van Tongerenbrug en het Weteringsplantsoen.

Film/serie
Contacten leggen met producenten, regisseurs en scenario- schrijvers.

  • Hoofdstuk 6 – Activiteitenverslag 2021

Er zijn fondsen geworven.

Op 4 mei 2021 zond de NOS op prime time na de dodenherdenking op de Dam een documentaire uit over Jacoba van Tongeren, getiteld ‘Generaal van het Verzet’.

Marianne Thieme verzorgde op 17 september 2021 de 2e tweejaarlijkse Jacoba van Tongerenlezing in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam.

Er was op 10 oktober 2021 een onthulling van het standbeeld van Jacoba van Tongeren. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, opende het evenement met een prachtige toespraak. De voorzitter van het Amsterdams 4-5 mei Comité, Job Cohen stond uitgebreid stil bij het belang van Jacoba en Groep 2000 voor de stad Amsterdam. Paul van Tongeren hield een excellente speech over zijn tante en de leden van Groep 2000. Ongeveer 600 mensen waren aanwezig bij de onthulling van het beeld.

Op 4 november 2021 ontvingen de nabestaanden van Jacoba van Tongeren postuum de medaille en oorkonde van de Yad Vashem. De uitreiking vond plaats in de Synagoge van de Liberale Joodse Gemeente in Amsterdam. Er waren ongeveer 80 mensen aanwezig waaronder nabestaanden van Groep 2000 uit Israël. De uitreiking werd live gestreamd en op verschillende continenten werd ingelogd om de uitreiking op afstand te kunnen meemaken.

Er werden diverse optredens georganiseerd van Karel Baracs en Paul van Tongeren met De Bonnenkoningin op Amsterdamse Scholen.

Er is een hernieuwde en uitgebreide 7e druk van het boek ‘Jacoba van Tongeren en de onbekende Verzetshelden van Groep 2000’ uitgegeven.

Er zijn 15 nazaten van leden Groep 2000 opgespoord en 25 nieuwe biografieën van leden van Groep 2000 op onze website geplaatst.

Het Kleio artikel over Jacoba van Tongeren is door Alison Edwards in het Engels vertaald en op de website geplaatst.

  • Hoofdstuk 7 – Financiën

De stichting voert een administratie conform de verplichtingen voor een ANBI-instelling. Ook overigens streeft de stichting naar behoud van de ANBI status.

De Stichting heeft via crowdfunding geld verzameld. De Stichting wil proberen via gemeentelijke en landelijke fondsen subsidie te krijgen, met name voor de schoolvoorstellingen.

De inkomsten zijn vrijwel geheel besteed aan het vervaardigen van een bronzen standbeeld, aan het organiseren van een groot evenement op 10 oktober 2021 bij de onthulling van het beeld, aan de toneelvoorstellingen op scholen, aan de uitreiking van de Yad Vashem oorkonde en medaille aan de nazaten van Jacoba, het opsporen van nazaten en aan het onderhouden van de website. Het resterende vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening.

De beheerskosten bedroegen minder dan 1% van de bestedingen.

  • Hoofdstuk 8 – Bezoldiging, samenstelling bestuur en contactgegevens

Het bestuur werkt onbezoldigd.
Leven van bestuur ontvangen een vergoeding van de gemaakte onkosten.
Het bestuur heeft vier leden, te weten: voorzitter de heer P. van Tongeren, vice-voorzitter mevrouw M.Lange-Schoemaker, penningmeester en secretaris de heer G.J. Schut en lid mevrouw Y. Boezeman-Hoyng.

De stichting staat in het handelsregister ingeschreven met nummer 75824612 en met
RSIN nummer: 860.409.466
https://jacobavantongeren.nl
e-mail: jacobavantongeren2000@gmail.com
adres: Bilderdijklaan 102, 3723DE Bilthoven
tel.:

Balans Stichting Jacoba van Tongeren 31 december 2021